Prin utilizarea site-ului www.calculrcaieftin.ro se înțelege că utilizatorul a citit prezentul regulament și și-a dat acordul asupra clauzelor stipulate în el:

1. Prestatorul de servicii
1.1 Serviciile sunt prestate de societatea Plus Asigurări Online autorizată să încheie polițe de asigurare cu societățile de asigurare menționate pe site.
1.2 Plus Asigurări Online este autorizată sub numarul RAJ-372762 de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor să negocieze și să încheie contracte de asigurare pentru clienții săi.
1.3 Datele de identificare Plus Asigurări Online: sediul social în București, Strada Prevederii nr.23, bl. G16, ap.128, jud. Sector 3 C.U.I. 28384734 și Număr de Ordine în Registrul Comerțului J40/5028/2011.

2. Definiții
2.1 Termenii utilizați în Termeni și condiții se definesc astfel:
– utilizator – orice persoană fizică sau reprezentant al unei persoane juridice care accesează site-ul și utilizează oricare din paginile acestuia în scop informativ sau în scopul plasării unei comenzi.
– Site – sau pagină de internet reprezintă ansamblul/sistemul paginilor www accesibile pe internet la adresa http://www.rca-ieftin2015.ro reprezentând colecția de documente statice și dinamice, conținând folderele grafice, scripturile și alte elemente de natură tehnico-informațională unite prin relații reciproce, destinată încheierii contractelor de asigurare sau informării utilizatorilor despre condițiile de asigurare, situațiile neprevăzute cu care se pot confrunta ca și obligațiile statutului de asigurat.
– Asigurat – persoană fizică sau juridică deținătoare a unui contract de asigurare cu un asigurator; calitatea de asigurat atrage după sine în mod automat acordul asupra condițiilor de asigurare și obligațiilor părților implicate în încheierea lui, în momentul efectuării plății.
– Asigurator – persoană juridica română sau străină ori societatea mutuală, autorizată în condițiile Legii nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor, să exercite activități de asigurare;
– date cu caracter personal – conform Legii nr.677/ 2001 termenul este definit astfel: orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

3. Regulile de prestare ale serviciilor pe cale electronică
3.1 Tipurile de servicii prestate în cadrul paginii de internet www.calculrcaieftin.ro
Plus Asigurări Online prestează servicii de intermediere a asigurărilor constând în încheierea polițelor de asigurare în numele și în favoarea asiguraților și asiguratorilor.
3.2 Folosirea paginii și a informațiilor transmise
3.2. Plus Asigurări Online a făcut toate demersurile și depune toate eforturile pentru a proteja pagina de internet și informațiile transmise prin utilizarea de diverse scripturi de protecție și a variate protocoale de acces parolat pe serverul bazei de date.

4. Clauze cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal
4.1.1 Plus Asigurări Online este înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr: 0016920
4.1.2 Conform legii 677/2001 cu privire la protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal așa cum prevăd dispozițiile art. 12,13,14 și 15 asiguratul persoană fizică își poate exercita dreptul de a fi informat, de acces și intervenție asupra datelor precum și dreptul de opoziție.
4.1.3 Asiguratul persoană fizică își poate exercita drepturile prevăzute la art.12 alin. (1), depunând la sediul central al Plus Asigurari Online SRL o cerere scrisă, datată și semnată.
4.1.4 Toate datele personale furnizate de utilizator operatorului prin intermediul site-ului sunt necesare și colectate pentru identificarea celei mai avantajoase oferte pentru client/ utilizator și sunt prelucrate și utilizate pentru încheierea contractului de asigurare (polița de asigurare) al carei valabilitate este strâns condiționată de autenticitatea lor.
4.1.5 Operatorul (Plus Asigurări Online) depune toate eforturile pentru a asigura confidențialitatea tuturor datelor furnizate de către utilizator. Utilizatorul are obligația de a furniza datele cerute complet, corect și adevărat pentru încheierea unui contract de asigurare perfect valabil. Furnizarea greșită a acestora atrage după sine penalizări în conformitate cu legea, iar furnizorul lor se face responsabil de suportarea acestora.
4.1.6 Utilizatorul furnizor al datelor personale are tot dreptul de acces, de intervenție și opoziție asupra datelor furnizate conform Legii 677/ 2001.
4.1.7 Utilizatorul poate renunța în orice moment la utilizarea site-ului sau poate cere încetarea imediată a prelucrării datelor furnizate situație în care va depune la sediul central al operatorului (Plus Asigurări Online)

5. Reclamații
5.1 Reclamațiile privind funcționarea paginii de internet sau acuratețea datelor cuprinse în ea pot fi depuse în scris la secțiunea “Parerea ta” de pe site sau în scris la adresa Strada Prevederii nr.23, bl. G16, ap.128, Sector 3, București.
5.2 Reclamația depusă corespunzător trebuie să conțină cel puțin următoarele date: informații privind Utilizatorul, prenumele și numele acestuia, e-mail-lul, adresa de corespondență precum și descrierea problemei, la care se referă reclamația.

6. Dispoziții finale
Condiția beneficierii de serviciile oferite prin folosirea paginii de internet www.calculrcaieftin.ro este acceptarea hotărârilor prezentelor Termeni și condiții.